Problem:HSRP met Spanning-Tree: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    4 April 2022

    • curprev 19:0719:07, 4 April 2022Eric talk contribs 554 bytes +554 Created page with "Deze week hadden we een probleem bij een klant, uiteindelijk zijn we erachter gekomen en het is logisch :) =Situatieschets= File:HSRP_STP.png * Alle links in deze tekening tussen de switches zijn trunks (dot1q tagged poorten) * De VLAN's worden op één van de core switches (CS1 en CS2) gerouteerd. * De default gateways van de laptops staan ingesteld op het HSRP adres L1 verstuurt een aantal grote bestanden naar L2 =Probleem omschrijving= De switch met VlanX ziet..."