Iproute 2: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    5 April 2022

    • curprev 09:1209:12, 5 April 2022Eric talk contribs 9,010 bytes +9,010 Created page with "Category:Linux Category:Networking - Ontwerp Webadmin IPRoute2 = Traffic Manager = ==Inleiding== Naar aanleiding van een discussie over het gebruik van iproute2 en tc kwam al snel een conclusie; het is te complex om iemand uit te leggen die er niet dagelijks mee te maken heeft. En om dus iemand anders aan de hand van enkele aanwijzingen de scripts aan te laten passen is niet erg prettig. Op [http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/manual/userg.htm deze pagina]..."