Apache met ssl: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    5 April 2022

    • curprev 09:1409:14, 5 April 2022Eric talk contribs 2,115 bytes +2,115 Created page with "secure webserver op slackware met apache en mod_ssl korte handleiding om met slackware 8.1 een secure webserver op te zetten. = Certificaat maken = Ik gebruik de minder veilige methode (unencrypted key in /etc/apache/ssl.key) zodat ik niet bij elke herstart van apache een wachtwoord in hoef te geven. Zolang /etc/apache/ssl.key alleen door root leesbaar is vallen de risico's imho wel mee. nodig (ik ga uit van slackware packages): apache, openssh, mod_ssl Even e..."